Forvaltningssamarbeid

Fra fengsel til kommune

Prosjektet "Fra fengsel til kommune" retter seg mot tunge rusmisbrukere.

Kompetansesenteret

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri er organisert under sikkerhetsavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon, Sandviken.Kompetansesenteret skal ha ansvar for undervisning, forskning og fagutvikling innenfor våre tre likestilte fagområder:

www.forensic.no

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen og Aetat

Kriminalomsorgen og NAV inngikk 14. mars 2002 en samarbeidsavtale der målet er å gi innsatte den hjelp og veiledning de trenger for å skaffe seg arbeid etter løslatelse. Avtalen innebærer blant annet at NAV har egne kontaktpersoner til hvert fengsel og til enkelte friomsorgskontor. Fengslene må legge forholdene til rette for at innsatte skal få kontakt med NAV. For å styrke innsatsen overfor innsatte har NAV har en fengselskonsulent med fast kontortid i Bergen fengsel som gir informasjon og veiledning i overgangsfasen mellom straffegjennomføring og jobb. Konsulenten formidler også kontakt med andre deler av NAVs tjenestetilbud.

Røde Kors

Aktiv Fritid er et tilbud for mennesker som har blitt rusfri eller er under medikamentassistert rehabilitering. Målet er å drive nettverksbygging, hjelpe tidligere rusmisbrukere ut av ensomheten gjennom aktiviteter, utflukter og sosial kontakt med andre.
Aktiv Fritid, Røde Kors

Visitortjenesten, Røde Kors-visitorer skal være til støtte for innsatte i fengsel som trenger noen å snakke med. Ensomheten bak murene er utpreget og visitorbesøket kan være et kjærkomment tilskudd til en monoton fengselshverdag. Kjernen i visitormandatet er den fortrolige samtalen og at visitorene skal møte den innsatte med respekt.
Visitortjenesten, Røde Kors

Albatrossen

Stiftelsen Albatrossen er et helhetlig rusfritt ettervernstilbud til rusmisbrukere under rehabilitering. Det er et sterkt behov for et forebyggende rusfritt etterverntilbud til rusmisbrukere under rehabilitering i Bergen. Albatrossen sitt formål er å hjelpe dem til å mestre sin livssituasjon, til å komme ut av sin isolasjon, som følge av angst og manglende sosialt miljø, og derved oppnå en bedre livskvalitet.
www.albatrossen.no

Kalfarhuset Ettervernsenter, Bergen

Kalfarhuset er et diakonalt ettervernsenter for mennesker som soner eller har sonet fengselsstraff, eller har gjennomført rusbehandling i institusjon. Vi holder til i en gammel villa på Kalfaret i Bergen og fungerer som et hjem utenfor hjemmet og et orienteringspunkt for brukerne. Pårørende er også en viktig del av arbeidet vårt. 
www.kalfarhuset.no


© 1999 - 2014 Bergen fengsel