Innsatte

Mennesker som sitter fengslet, har på et eller annet tidspunkt utført handlinger som krenker våre normer for akseptert atferd. Dette er mennesker med ulik livserfaring med hensyn til sosial bakgrunn, sosial tilhørighet og nettverk, utdanning, arbeidserfaring, helse osv..

Følgende kategorier er representert:
Engangskriminelle - i de fleste tilfellene veletablerte samfunnsborgere i sosial forstand.
Gjengangere som både ønsker og som har personlige ressurser som muliggjør endret livsstil.
Gjengangere som tilsynelatende ikke ønsker endret livsstil.
Gjengangere som tilsynelatende ikke er i stand til å endre sin livsstil.

Kjennetegnene for mange er:
Dårlig helse, herunder angst og depresjoner.
Omfattende rusmiddelmisbruk.
Har et sviktende nærmiljø og nettverk.
Mangelfull utdanning.
Arbeidsledige og delvis arbeidsuføre.
Personlighetsmessige problemer.

Overfor disse menneskene påhviler det fengselet å ivareta samfunnets behov for straff og trygghet, samt påvirke og motivere innsatte til å iverksette tiltak som styrker den enkeltes evner til å møte samfunnet uten ny kriminalitet.

Differensiering

Det mangfold av ulike personlige ressurser og kvalifikasjoner innsatte representerer, medfører behov for et differensiert straffegjennomføringssystem. Bergen fengsel er bygget for å legge tilrette for differensiering og progresjon. Fengselet består av flere ulike avdelinger, fra avdeling med høy grad av kontroll- og sikkerhets nivå bygget for varetektsinnsatte og til 2 åpne avdelinger. Mellom disse ytterpunktene ligger to avdelinger med stor grad av sikkerhet i bygningsmassen, men med ulik grad av sikkerhetstiltak innad i avdelingene. Begge disse, samt de åpne avdelingene består av små boenheter som hver har et fellesrom med et godt utstyrt kjøkken i tilknytning til dagligstuen.

Oppdelingen i flere avdelinger og videre i små boenheter, åpner for rike muligheter både for differensiering og nærkontakt mellom innsatte og ansatte. Innsatte får her tilbud tilpasset sine behov, samtidig som kravene til sikkerhet reguleres i forhold til hva som er nødvendig.

Tilbudene til innsatte varierer fra avdeling til avdeling hva gjelder skole, arbeid og fritidsaktiviteter og følger således den differensierte anstalts-strukturen også på dette området. Det har sammenheng med at differensiering også innebærer progresjon som igjen gir flere utfordringer og større ansvar. Slik trenes innsatte i å ta ansvar for egen utvikling i den hensikt å styrke egne evner til å møte fremtiden uten ny kriminalitet.

Differensiering og progresjonsmodellen i grove trekk:

© 1999 - 2014 Bergen fengsel