Helseavdelingen

Helsetjenesten til innsatte er direkte lovregulert i kommunehelsetjenesteloven.
Dette sikrer at innsatte gis et helsetjenestetilbud likeverdig med det som gis befolkningen forøvrig.

Bergen kommune har ansvar for primærhelsetjenester til de innsatte i Bergen fengsel. Helse Bergen har ansvaret for spesialiserte helsetjenester, herunder psykisk helsevern og tannhelsetjenester.

Bergen fengsel har et primærhelsetjeneste-team bestående av leger, sykepleiere, fysioterapeut, hjelpepleiere, psykologer og tannlege.

Helseavdelingen er en egen avdeling i fengselet. Avdelingen består av laboratorie, legekontor og tannlegekontor. Her er også rom til fysioterapi og psykologkontor.

Mange innsatte har et sykdomsbilde som er preget av til dels store psykiske og somatiske lidelser. For mange av dem som sitter i fengsel, kan plager utilsiktet utvikles eller forsterkes under soningen. Det er en relativt omfattende bruk av legemidler, spesialisthenvisninger og opphold i helseinstitusjon blant innsatte. Soningstidens lengde og grad av isolasjon vil kunne øke den helsemessige belastningen. (Kilde: Statens Helsetilsyn)

Helseavdelingen er bemannet av helsepersonell (sykepleiere og hjelpepleiere) fra kl. 0715 til kl. 2145 hverdager og kl. 0900 til kl. 1700 på helg og høytidsdager. Avdelingen er ubemannet om natten. Helseavdelingen kan dermed ikke betjene innsatte som har døgnkontinuerlig behov for tilsyn, men vil likevel med tannhelsetjenesten og fysioterapeuten inkludert, representere en meget verdifull ressurs for anstalten. 

Det er fast legetjeneste tirsdag og torsdag.

© 1999 - 2014 Bergen fengsel