Om fritidsaktivitetene i Bergen fengsel

Kulturavdelingen i Bergen fengsel defineres som en helhet der bibliotektjeneste, prestetjeneste og fritidsledernes aktiviteter samt all fysisk trening inngår.

Det er tilsatt 2 fritidsledere og 2 prester i Bergen fengsel i tillegg til at Bergen offentlige bibliotek har ansatt en bibliotekar i hel stilling.

Målsetting

Fritidsaktivitetene har som hensikt å aktivisere innsatte i fellesaktiviteter såvel som individuelle aktiviteter for å motvirke isolasjon og psykiske/fysiske skadevirkninger av fengselsoppholdet. Aktivitetene skal også ha til hensikt å tilføre innsatte kompetanse og mestringsopplevelser som kan komme til nytte på lengre sikt.

Generelt

De fleste aktiviteter drives avdelingsvis i tildelte lokaler i avdelingen eller i fengselets kulturbygg og idrettsbane. Individuelle aktiviteter kan også drives på den enkeltes celle eller boenhet.

Vi skiller mellom organiserte aktiviteter som kulturavdelingen planlegger og ikke organiserte aktiviteter som den/de enkelte innsatte selv starter og driver. Den innsatte selv skal så langt mulig også delta i planlegging og ha ansvar for gjennomføring av aktivitetene. Det er et mål at de ansatte skal kunne delta i aktivitetene på lik linje med de innsatte.

Antall aktiviteter og tilbud vil variere fra avdeling til avdeling, slik at den mest restriktive avdelingen har minst tilbud og den mest åpne avdelingen har flest tilbud.

Trening

Alle innsatte får tilbud om treningstid i treningsrom og/eller gymsal og idrettsbane hver uke. Her kan det drives ulike ballaktiviteter, løpetrening, friidrett, vekttrening og klatring i klatrevegg. Antall treninger varierer fra to til seks dager pr. uke avhengig av hvilken avdeling den innsatte sitter på. Det arrangeres med jevne mellomrom også interne turneringer i volleyball, badminton, innebandy og fotball.

Hobby

Hobbyaktiviteter drives for det meste enkeltvis på cellene. Dette kan være aktiviteter som maling/tegning, skinn og lærarbeide, kobberstikk, brodering/hekling, gipsstøping, treskjæring m.m.. I noen tilfeller arrangeres kurs i ulike aktiviteter. Her kan nevnes fluebinding, skinnarbeid, rosemaling o.l.

Musikk

Fengselet har en rekke musikkinstrumenter til utlån for innsatte. Dessuten har en komplett band-utstyr slik at det kan etableres grupper som spiller sammen.

Avdelingsvis aktivitet

De ulike avdelingene har ukentlige aktiviteter som samler de innsatte på avdelingen. Dette er enkle arrangement som vanligvis krever lite ressurser. Eksempler kan være videovisning med vaffler og kaffe, turneringer i biljard, sjakk eller back-gammon. Bingo er også en populær aktivitet.

Større fellesarrangement

De ulike høytider og spesielle anledninger markeres ofte med felles arrangement med flere avdelinger involvert. Her kan en arrangere konserter, teatervisninger o.l. med besøkende utenfra. Dette er særdeles populære aktiviteter blant de innsatte. En prøver å ha månedlige kulturarrangement med tilreisende som opptrer med ulike konserter framvisninger o.l. Ved enkelte slike arrangement prøver en å få til sosialt fellesskap mellom de besøkende og de innsatte der kaffe og kaker serveres.

Utadrettet fritidsaktivitet

For innsatte som er permisjonsklarert kan det arrangeres turer utenfor fengselet. For de som soner på åpne avdelinger er dette hovedvekten av fritidsaktivitetene som tilbys. For de som soner på lukket avdeling (særlig avd. C) er dette et tilbud som kommer i tillegg til de interne aktivitetene.

De utadrettede aktivitetene har som siktemål å bidra til resosialisering og tilvenning til et fritidsnettverk med tanke på tiden etter løslatelse. Innholdet i aktivitetene er derfor tilpasset den innsattes situasjon og ønsker. De fleste aktivitetene for de som soner på lukkede avdelinger, retter seg mot friluftsliv i fjellet og på sjøen samt rene sporstlige aktiviteter i f.eks mosjonsløp, sykkelløp o.l.

Religiøs virksomhet

I Bergen fengsel er det ansatt to fengselsprester. Formålet med fengselspresttjenesten er gjennom kirkelig arbeid å gi fangene hjelp til å finne fotfeste i det kristne felleskap under fengselsoppholdet og likeledes etter løslatelsen. Dette realiseres primært gjennom disse tiltakene: å forette gudstjenester, å forvalte sakramentene, å foreta kirkelige handlinger, å øve sjelesorg i personlige samtaler, å arrangere møter og bibelgruppevirksomhet.

Fengselsprestene samarbeider med menigheter og kristne organisasjoner om fangeomsorgen. Dette skjer særlig gjennom kontaktskapende nettverksarbeid og gjennom ettervernsarbeid. Ved at faste besøksgrupper f.eks. fra Åsane menighet, lærerhøyskolen og kristkirken, deltar på møter og gudstjenester i fengselet skapes et kontakt og tillitsforhold som er betydningsfullt i ettervernsarbeidet.

Fengselsprestene har videre en veilederrolle ovenfor fanger i forhold til deres familie, rehabilitering, rusmisbruk og soningssituasjon generelt. Denne innsikten i fangenes livssituasjon gjør fengselsprestene til en del av det tverrfaglige fangeomsorgsarbeidet i anstalten.

Fengselsprestene er direktørens rådgivere i religiøse spørsmål. Innsatte har rett til ukontrollert møte med en offentlig representant for sitt trossamfunn. Prestene koordinerer denne kontakten. I avdeling A-vest er det innredet eget kirkerom med plass for ca. 40 personer. Dette brukes av alle avdelinger.

Biblioteket

Biblioteket i Bergen fengsel er et serviceorgan for de innsatte. Det finnes en egen samling med bøker, tidsskrifter, tegneserier og cd'er. Det skaffes ønsket literatur og musikk fra andre bibliotek, lokalt og nasjonalt. Biblioteket arrangerer dessuten periodisk forfattertreff o.l. Biblioteket ønsker å fungere som en oase i fengselshverdagen.

© 1999 - 2014 Bergen fengsel