Detaljert beskrivelse av Bergen fengsels avdelig C

Avedelig C, som er en del av Bergen fengsel åpnet høsten 1990. siden den gang har avdelingen gått igjennom store forandringer.
Avdeling c er en lukket avdeling med plass til 49 innsatte, 37 av disse plassene er for mannlige innsatte, 12 plasser er forbeholdt kvinnelige innsatte.
Avdelinger er delt opp i 7 boenheter, med fellesrom og kjøkken.

Avdelingen er primært for domsinnsatte, men mottar også et lavt antall pådømt varetektsinnsatte.
Avdelingen rekrutterer de fleste innsatte fra avdeling B, og A-Øst.

Alle innsatte i avdelingen tildeles en kontaktbetjent. Betjentene her er en aktiv medspiller sammen med de innsatte i forhold til å skape et positivt miljø i boenhetene. Blant annet med felles bespisning, samt sosialt samspill i fellesskapet.

Avdelingen har to boenheter med tolv kvinnelige innsatte, disse har ikke samvær med de mannlige innsatte, med unntak av arbeid og skole på dagtid. De kvinnelige innsatte har egen trening, lufting og fellesskap.
Avdelingen har klarer regler på hvordan samværet mellom mannlige og kvinnelige innsatte skal være.

Det er arbeidsplikt ved avdelingen; det vil si at de innsatte skal være sysselsatt med skole, arbeid eller ulik programvirksomhet på dag tid. Slik avdelingen er organisert er det stor samhandling mellom ulike faggrupper i fengselet. Vi har derfor et godt miljø som bidrar til å gi innsatte de beste muligheter til å gjøre noe med egen situasjon.

AVDELINGENS MÅLSETTING:

AVDELING C SKAL VÆRE EN AVDELING MED FOKUS PÅ REALISTISKE OG LANGSIKTIGE MÅL SOM BIDRAR TIL VARIG FRIHET FOR INNSATTE.

Hvordan oppnå disse målene?

Ved å tilrettelegge og motivere for adferdsendring gjennom framtidsplaner, programmer, kontaktbetjent og team arbeid.

Vi har boenheter med 6 innsatte. (for øyeblikket har vi en boenhet med plass til 12 innsatte). Hver boenhet har et team bestående av betjenter og en førstebetjent. Hver innsatt får tildelt en kontaktbetjent som han/hun skal forholde seg til under soningen ved avdeling C.

Det er satt fokus på målrettet arbeid i forhold til soningen som gjenstår, og tiden mot og etter løslatelse. Vårt virkemiddel er individuelle framtidsplaner, noe vi forventer at innsatte er interesserte i å utarbeide.
Hensikten er å skape en strukturert og forpliktende opplegg som er relatert til de problemer den enkelte innsatte har, og de ønsker om endringer han/hun måtte ha for framtiden.

Planen, som utarbeides av den innsatte selv i nært samarbeid med kontaktbetjent, involverer også andre aktører og i det ordinære støtteapparatet.
I dette arbeidet er det naturlig å bruke verktøy som nettverkskartlegging. Dette for å hjelpe den innsatte til å opprettholde og vedlikeholde det positive nettverket man allerede har, samt evt. Opprette nytt positivt nettverk.
Med nettverk menes den enkeltes familie, venner og det offentlige apparat som kan hjelpe å støtte den enkelte.
Aetat og friomsorgen har faste kontor tider inne i fengselet.

Det er fremstillinger ut fra fengselet, her kan innsatte som er ute klarert av fengselet delta på bla. : Båt turer, gå turer, sykkeltur og lignende.

PROGRAMVIRKSOMHET:

Programmene vi tilbyr er ett av nyttige virkemidler i rehabiliteringsøyemed. Dette er også et viktig satsingsområde både sentralt fra Justisdepartementet og lokalt for Bergen fengsel.

På avdeling C kan vi tilby 4 ulike programmer:

  1. Stressmestringsprogram
  2. Tenketreningsprogram
  3. Rusmestringsprogram
  4. Voldsprogram

ANDRE TILBUD VED AVDELING C:

Skolen:

Skolen har ett bredt spekter av tilbud, både grunnskole, videregående skole, diverse yrkesfaglige retninger samt korttidskurs. I spesielle tilfeller har det også vært gitt muligheter for selvstudie til universitets- og høyskolefag.

Arbeid:

Fengselet har en godt samarbeid med de ulike arbeidsplassene, slik at en på dette området får en god mulighet til å hjelpe å støtte den innsatte i arbeid.
På avdeling C har vi snekkerverksted, vedlikeholdsgrupper, og småverksted. Utover dette er også mulighet for å jobbe ved andre arbeidssteder ved fengselet.
Deriblant; vaskeri, rubbhall, vev og plateverksted.

Fritidsaktiviteter:

Avdeling C er som sagt en avdeling der vi har stort fokus på positivt miljø, og individuell oppfølging. Vi legger derfor stor vekt på et aktivt miljø på fritiden. Vi disponerer sammen med andre avdelinger et kulturbygg der det gies mulighet for diverse aktiviteter, som for eksempel ballspill, vekttrening, klatrevegg m.m.

Forventninger til innsatte ved avdeling C:
Det forventes av den innsatte at han/hun er villig til å bidra til å skape et positivt miljø.
Innsatte må også avgi jevnlig urinprøver, samt delta i fellesskap og aktiviteter på en positiv måte.
Vi forventer et naturlig samspill mellom innsatte og ansatte, slik at vi alle gjør avdelingen til et positivt sted å være.
Det innsatte må ellers innordne seg etter de rutiner og regler som finnes ved avdelingen.

Avdeling C 

Avdeling C har plass til 49 innsatte som er plassert i til sammen 7 boenheter.
Hver boenhet har i tillegg til 6 celler et felles oppholdsrom med kjøkkekrok, spisested og sofagruppe.
I avdelingen lager de innsatte all mat selv med råvarer som de får i fra kjøkkenet. De innsatte foretar også det meste av renholdet. Av de 7 boenhetene er en av dem dobbel, med plsaa til 12 innsatte. Denne er for øyeblikket avsatt til kvinnelige innsatte.
På hver boenhet arbeider team av tre kontaktbetjenter, en førstebetjent, og en sosialkonsulent. De to sistnevnte har ansvar for veiledning av kontaktbetjentene. Teamet arbeider opp mot de innsatte og deres fremtidsplaner.

Alle innsatte ved avdeling c skal være sysselsatt med skole eller arbeid på dagtid. Arbeidsplassene fordeler seg på snakkerverksted, kjøkken, vedlikehold ute/inne, trearbeid ved rubbhallen, småverksted, vaskeriet, bibliotek, mekanisk produksjon.
Skolen kan tilby blant annet grunnfag, allmennfag og yrkesfag.

I fritiden har avdeling C et utvalg av fritidsaktiviteter både på avdelingen, og i fengselets gymsal. Presten ved fengselet har også arrangement i kapellet annen hver uke. 
Det er også turer utenfor anstalten.
På ettermiddag/kveld og i helgene er det avsatt mye tid til fellesskap. Det vil si at innsatte kan besøke andre innsatte som er på andre boenheter.
Ved dette fellesskapet er kvinnelige og mannlige innsatte avskilt fra hverandre.
Fengselets fotballbane er avdelingens luftegård og derfor er det mulighet for aktiviteter som løping og ballspill også utendørs.

© 1999 - 2012 Bergen fengsel