Nasjonalt behandlingsprogram for personer som er dømt for lovbrudd av seksuell karakter:

Soning og rehabilitering i trygge omgivelser

I Bergen fengsel drives det et nasjonalt behandlingsprogram for sedelighetsdømte. Programmet er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen fengsel og kompetansesenter for sikkerhets, fengsels og rettspsykiatri. Målsettingen med programmet er å redusere risiko for tilbakefall, dette ved å gjøre deltagerne i stand til å mestre sine vansker på en god måte. Programmet er høyt prioritert ved Bergen fengsel, både administrativt og faglig.

Programvirksomheten har høy faglig standard. Programmet er utviklet i England av HM Prison Service og er under kontinuerlig utvikling og evaluering for at det til en hver tid skal være basert på den internasjonale kunnskapen som eksisterer på området. Ansvarlige for Sedelighetsprogram ved Bergen fengsel har fortløpende kontakt med professor David Thornton, ved Sand Ridge Security Hospital Wisconsin, USA, for faglig oppdatering og veiledning.
Programmet drives i dag i over 25 fengsler i England, og har vært utprøvd siden 1991. Totalt har mer enn 2500 innsatte gjennomført programmet med positive tilbakemeldinger.

Boforhold
De domfelte som ønsker å delta i program får bo på en egen fløy på avdeling M. Dette er en avdeling som tilrettelegger forholdene slik at hver enkelt innsatt skal kunne jobbe med å få ned risikoen for tilbakefall. Hensikten med å samle deltagerne på avdeling M er for å skape et fellesskap der deltagerne kan finne støtte og aksept hos hverandre.

Alle innsatte som får plass på avdelingen forplikter seg til å bidra for å skape et godt miljø. Avdeling M har 30 plasser på avdelingen fordelt på to fløyer. Den ene fløyen, 16 plasser, er tiltenkt domfelte som ønsker å gå i program, og 14 plasser er tiltenkt ansvarstiltaket. Maksimalt antall deltagere i sedelighetsprogram er 16 stk. Disse fordeler seg på ulike grupper og program.

Program skal skape en ramme der hver enkelt deltager kan dele tanker og følelser, og skape grobunn for utvikling. Program tar sikte på å styrke positive mestringsstrategier hos deltagerne. Målsettingen er at deltageren gjennom personlig utvikling, og økt evne til å håndtere vanskelige livshendelser, skal være bedre rustet til å hindre nye overgrep.

I spesielle tilfeller der det ikke lar seg gjøre å delta i grupper vil det være mulighet for individuell oppfølging fra en psykolog eller betjent.

Hva er program:
Å gå i program vil si å jobbe med ulike tema knyttet til risikosituasjoner for nye kriminelle handlinger (hovedsakelig overgrep), samt bevisstgjøring av hvordan tanker har betydning for følelser og handlinger. Program skal være et sted hvor den enkelte arbeider med tema som er viktige i deres liv og hvor man har fokus på endring.
Dette gjøres hovedsakelig ved at man deltar i grupper med andre innsatte som også er dømt for overgrep. Gruppene ledes av to instruktører (psykologer og fengselsbetjenter) og de samles 2-4 ganger i uken. Samlingene har en varighet på 2 timer inkludert pause.

Ved siden av å gå i gruppe vil deltagerne ha individuelle samtaler med gruppelederne i tillegg til at de arbeider med ulike tema på egen hånd. Gruppene består av 3-8 deltakere og varigheten av programmet vil være individuelt for den enkelte deltaker. Det er vanlig å gå i program i fra 4 til 18 måneder, men det er mulig å delta både i kortere eller lengre perioder enn dette.

Når deltagerne er ferdig i program vil de få tilbud om videre oppfølging av psykolog.

Krav til deltagere

 1. Respektere de andre deltagernes behov for konfidensialitet
 2. Delta med positiv innstilling til gruppe
 3. Akseptere at eget/egne og andres overgrep blir diskutert i gruppe
 4. Ikke distribuere pornografi i avdelingen
 5. Avholdelse fra enhver type rusmidler
 6. Akseptere at programmet er rettet mot å redusere risiko for nye overgrep
 7. Møte til avtalt tid, og vise gyldig grunn til fravær
 8. Behandle andre innsatte med respekt
 9. Gjøre sitt for at miljøet på avdelingen fremmer trivsel
 10. Forplikte seg til å hjelpe til med å skape et støttende miljø både i og utenfor gruppene

Hvem passer programmet for?

 1. Menn som er dømt for lovbrudd av seksuell karakter
 2. Villig til å jobbe med tema knyttet til emnet seksuelle overgrep
 3. Beherske norsk (kunne følge en samtale)
 4. Ønsker deltagelse i program
 5. Positiv holdning til program og de andre deltagerne
 6. Innsatte med kort soningstid vil bli prioritert

Hvem kan ikke delta i gruppe:

 1. Personer som ikke behersker norsk
 2. Personer i psykisk ubalanse med behov for kontinuerlig oppfølging
 3. Personer som har en pågående ankesak

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakttelefon program:     Tlf: 55 39 36 89
 
Erik Risnes (psykolog spesialist)         Tlf: 55 39 36 98

Adresse:
Sedelighetsprogrammet avd. M
Bergen fengsel                                                                        
Postboks 224 Ulset
5873 BERGEN

E-post: sotpbergen@kriminalomsorgen.no

Bergen fengsel ønsker personer i målgruppen velkommen til å søke om deltagelse i programmet.

© 1999 - 2012 Bergen fengsel