Presentasjon av avdelingene i fengselet

Bergen fengsel har plass til 258 innsatte i 6 avdelinger i alle sikkerhetskategorier, medregnet 62 åpne plasser.

Bergen fengsels fire lukkede avdelinger, A, B ,C og M er avdelinger hvor det er fysiske sikkerhetstiltak. Det føres særlig tilsyn med sikte på å hindre at innsatte rømmer eller begår andre uregelmessigheter. Disse avdelingene ligger på innsiden av ringmuren.

Bergen fengsels to åpne avdelinger, D og Osterøy er innredet med lavere sikkerhetsforanstaltninger. I de åpne avdelingene legges det stor vekt på muligheter til kontakt med det øvrige samfunn. Avd. D ligger ligger like utenfor ringmuren og avd. Osterøy ligger i Sørfjorden mellom Vaksdal og Bruvik, ca. 40 min. reise fra fengselet.

Informasjonsfolder til avdelingene med lavt sikkerhetsnivå (pdf)
Søknadsskjema til avdelingene med lavt sikkerhetsnivå (pdf)

Avdelingenes differensiering:

Avdelingene B og C er inndelt i boenheter med plass for 6 (7) innsatte i hver enhet. Hver boenhet har et fellesrom. Også i avdeling A er det en slik boenhet. I fellesrommene er det lagt vekt på å skape hjemlig miljø. Fellesrommene er utstyrt med kjøkken som innsatte kan benytte når de ønsker det.

Ved denne organisering i mindre grupper og små boenheter innen den enkelte avdeling, åpnes det for en differensiering og mulighet for å utvikle de mellommenneskelige relasjoner mellom innsatte og ansatte.

Avdeling A

Avdeling A består av fløyene A-Vest med 32 plasser og 5 venteceller samt A-Øst med 51 plasser.

A-Vest

A-Vest er en lukket varetektsavdeling med 32 plasser. Denne fløyen skal i hovedsak ta imot innsatte med restriksjoner i form av brev og besøkskontroll - eller brev og besøksforbud.
Innsatte som av ulike grunner ikke kan tilpasse seg fellesskapsavdeling sitter også på A-vest. Samtlige innsatte ved avdelingen blir tildelt en kontaktbetjent. Det blir som hovedregel skrevet kartleggingsskjema og gjennomført inntaksamtale med alle nyinnsatte i løpet av de første dagene i avdelingen. Innsatte får ellers tilbud om å delta på stressmestringsprogram.

Avdelingen har både skole og arbeidstilbud til innsatte. Skoletilbudet tilpasses individuelt. Der er et verksted med plass til fire innsatte, samt mulighet for cellearbeid til fem. Ellers er en innsatt sysselsatt med gangvask og en med vask av innsattes private tøy. I noen tilfeller kan innsatte få delta i arbeid/skole ved fengselets andre avdelinger.

Innsatte i avd.A-vest får også mulighet for fellesskap, men da i et begrenset omfang. Avdelingen har eget trenings-/trimrom der innsatte kan trene enkeltvis eller i gruppe.

A-Øst

Avdeling A-Øst ble åpnet våren 1999 og er primært for varetektsinnsatte. Den rommer 51 celler, hvorav en celle spesielt er beregnet for bevegelseshemmede innsatte dvs. brukere av rullestol o.l. A-Øst er mottaksavdeling for varetektsinnsatte som kommer fra politiarrest eller andre fengsler.

A-Øst har nær tilknytning til helseavdelingen. Dette medfører at en kvalitetsikrer god oppfølging av nyinnsatte fra dag 1 etter innsettelsen.

Avdelingen sysselsetter 32 innsatte, som omfatter bl.a skoletilbud, vaskeridrift, keramikkverksted, vedlikehold og renholdsarbeid.

Av fritidstilbud kan nevnes bruk av idrettshall 2 ganger pr. uke, og fellesskap etter gjeldende regler.
Noen innsatte er engasjert med programaktivitet.

Avdeling B

Avdeling B er en lukket avdeling med 54 mannlige plasser fordelt på 8 boenheter. I hver boenhet er det et fellesrom med kjøkken.

Avdelingen er primært for domsinnsatte, men mottar også et lavt antall pådømt varetektsinnsatte. Avdeling B rekrutterer de fleste innsatte fra avdeling A Øst og Vest.

Alle innsatte i avdelingen tildeles kontaktbetjent. Kontaktbetjenten viderefører de planer som er påbegynt i avdeling A. Avdelingen prøver å legge forholdene slik til rette at innsatte selv skal kunne gjøre en egen innsats for å kunne utnytte Bergen fengsels progresjonsmuligheter.

Alle innsatte er i arbeid eller på skole hver dag. Arbeidstilbudene er mekanisk verksted, trearbeid og utearbeid/vedlikehold. Avdelingen tilbyr 2 programmer, med ca 2 mnd. varighet, rettet mot rusmisbrukere og voldsdømte.

Innsatte i avdeling B kan bruke gymnastikkhallen 4-5 ganger i uken.

Avdeling C

Alle som vil sone ved avdelingen må skrive søknad som behandles i inntaksmøte. Inspektøren avgjør søknaden. Avd. C er en kontraktsavdeling som innebærer at alle må undertegne en kontrakt om forpliktelser til rusfri soning, positiv innstilling i avdelingen og være villig til å arbeide med en forpliktende soningsplan. Alle innsatte får tildelt kontaktbetjent ved ankomst.

Avd. C har plass til 46 innsatte som er plassert i tilsammen 7 boenheter. Hver boenhet har i tillegg til 6 celler et felles oppholdsrom med kjøkkenkrok, spiseplass og sofagruppe. I avdelingen lager innsatte all mat selv med råvarer som de får fra kjøkkenet. De innsatte foretar også det meste av renholdet. En boenhet er avsatt til kvinner. På hver boenhet arbeider det et team av tre kontaktbetjenter, en førstebetjent og en sosialkonsulent. De to sistnevnte har ansvar for veiledning av kontaktbetjentene. Teamet arbeider opp mot de innsatte og deres soningsplaner.

Alle innsatte ved avdeling C er sysselsatt med arbeid eller skole på dagtid. Arbeidsplassene fordeler seg på snekkerverksted, kjøkken og vedlikehold ute og inne.

I fritiden har avdelingen et bredt utvalg av fritidsaktiviteter både i avdelingen, i fengselets gymsal og også med turer utenfor anstalten. På ettermiddag/kveld og i helgene er det avsatt mye tid til fellesskap. Dvs. at boenhetene er åpne og at de innsatte kan besøke hverandre på boenhetene. Fengselets fotballbane er avdelingens luftegård og derfor er det muligheter for aktiviteter som løping og ballspill også i luftetiden.

Ved avdeling C tilbys det to større soningsprogrammer som de innsatte kan delta i. Dette er et program for innsatte dømt for lovbrudd av seksuell karakter og et tenketreningsprogram som kalles Ny Start.

Her er en mer utførlig beskrivelse av Avdeling C

Bergen fengsel, Robin Strand, Norphoto AS.Avdeling M - Motiveringsavdelingen

Avdelingen inneholder 30 celler, fordelt på to fløyer.
Den ene fløyen består av 14 innsatte som alle deltar i et ansvarstiltak. Dette innebærer fokus på ansvarlig tenkning og ansvarlig atferd. Den andre fløyen består av 16 innsatte som deltar i eller skal delta i Seksualforbryterprogrammet.

Avdelingen har kjøkken og fellesskapsområde i begge fløyene, i andre etage. Avdelingen søker å skape et miljø for endring og ansvarlig tenkning.
Dette gjøres ved å bruke et verktøy (OASys) for å kartlegge den innsattes risiko og behov. Videre vil kontaktbetjent, koordinator og den innsatte sammen finne målsettinger som den innsatte kan jobbe med her og nå. Den innsatte vil få hjelp til dette arbeidet og han vil få oppfølging på egen innsats.

Det vil ukentlig være gruppesamlinger på denne fløyen, hvor du deltar sammen med 5-6 andre innsatte, betjent og koordinator. Her vil vi jobbe med ulike tema som har sammenheng med ansvarlighet.

Avdeling D

Bergen fengsel, Robin Strand, Norphoto AS.Avdeling D har beliggenhet utenfor ringmuren i Bergen fengsel. Avdelingen består av 5 hus, hvorav en av bygningene er administrasjon. De øvrige er bebodd av inntil 8 innsatte.

Avdeling D har soningsplasser for menn og kvinner.

Avdeling D er en frigangsavdeling. Dette innebærer at innsatte har frigang til enten skole eller arbeid utenfor avdelingen. Planer for frigang bør være utarbeid før overføring til avdelingen.

Avdelingen er en kontraktsavdeling, som innebærer at den innsatte må inngå avtale med avdelingen og seg selv om rusfrihet, positiv innstilling i avdelingen og i samarbeidet med anstaltens ansatte. Brudd på ovennevnte medfører automatisk overføring til lukket avdeling.

Vilkårene for inntak er at den innsatte må være motivert til å gjøre noe med sin egen livssituasjon og legge fortid med rus- og kriminalitet bak seg. Den innsatte må også kunne nyttiggjøre seg av de tilbudene som finnes i avdelingen, eks. diverse fritidstilbud og programvirksomhet.

Når en innsatt kommer til avdeling D får han en kontaktbetjent. I samarbeid med kontaktbetjenten oppdateres soningsplanen. Det arbeides med innholdet i denne frem mot løslatelse.

Avdelingen legger stor vekt på samarbeid mellom innsatte og ansatte. Dette innebærer også et ansvar i forhold til fellesskap på husene og i avdelingen forøvrig. Det blir stilt krav til den innsatte. Målet er å gjøre den innsatte i stand til å mestre sin egen livssituasjon etter løslatelsen uten å ty til rus og kriminalitet.
Informasjonsfolder til avdelingene med lavt sikkerhetsnivå (pdf)
Søknadsskjema til avdelingene med lavt sikkerhetsnivå (pdf)

Avdeling Osterøy

Bergen fengsel, Robin Strand, Norphoto AS.Bergen fengsel avd. Osterøy ligger i Osterøy kommune, på en liten øy i Sørfjorden, mellom Bruvik og Vaksdal, som heter Ulvsnesøy. Ca. 5 mil øst for Bergen. Avdelingen har egen båtdrift som går i rute mellom Ulvsnesøy, Bruvik og Vaksdal. Den letteste måten å finne frem til Ulvsnesøy på, er å ta toget til Vaksdal stasjon. Toget bruker ca. 25 min. fra Bergen. Med bil fra Bergen bruker en ca. 45 min.

Avd. Osterøy har 26 ansatte. Inspektøren er avdelingens daglige leder. Førstebetjenten er nestleder. Osterøyavdelingen har også sosialkonsulent, fritidsleder, verksbetjenter og fengselsbetjenter. Fengselsbetjentene i avdelingen bruker mye tid på miljøarbeid.

Avdelingen har plass til 31 innsatte hvorav 4 plasser er for kvinner. Innsatte som ønsker å sone straffen sin i Osterøyavdelingen, må søke om plass. Søknad om soning i Osterøyavdelingen gjøres fra det fengselet som den innsatte har begynt straffegjennomføringen. Det er også mulig å søke direkte utenfra, men da må en søke gjennom domskontoret hos politiet, eller hos den lokale Lensmannen. Osterøyavdelingen prioriterer ikke søkere med korte dommer.

De innsatte er sysselsatt i driften, eller går på skole. På øyen er det mange og gamle bygninger, som de innsatte er med på å vedlikeholde. Vi har også et lite gårdsbruk med sauer, geiter, gris, høns og hest. De innsatte som ikke arbeider i driften går på skole. Åsane videregående skole tilbyr grunnkurs i mekaniske fag, grunnkurs hotel- og næringsmiddelfag , samt allmene fag. Det er Åsane Videregående Skole som har ansvar for undervisningen,og de har en egen avdeling i fengselet.
Informasjonsfolder til avdelingene med lavt sikkerhetsnivå (pdf)
Søknadsskjema til avdelingene med lavt sikkerhetsnivå (pdf)

Kontakt:
Bergen fengsel avd. Osterøy
Postboks 43
5726 VAKSDAL Telefon: 56192040 Telefaks: 56192041
Besøksadresse: Ulvsnesøy

© 1999 - 2014 Bergen fengsel