Arbeidsdrift

Arbeidsdriften er regulert/ gitt føringer i Straffegjenomføringsloven, fengselsreglementet, Stortingsmelding nr. 27, Stortingsprop. nr 1. (2000-2001) for det Kongelige Justis- og Politidepartement, og tildelingsbrev fra det samme departement.

Straffegjennomføringsloven Kap.1 - §3 Innhold:Bl.a har domsfelte aktivitetsplikt som kan bestå av arbeid, samfunnsnyttig tjeneste, opplæring, program eller andre tiltak som er egnet til å motvirke ny kriminalitet.

Stortingsprp. nr. 1 (2000-2001):Regjeringens hovedsatsingsområde er bl.a kap. 1.3.1.3 Redusert tilbakefall for lovbrytere. Der omtales at arbeid sammen med andre aktiviteter er sentrale virkemidler. Arbeid og opplæringstilbudene, som i seg selv virker disiplinerende og styrker tilpasningen til samfunnet, skal individualiseres og målrettes for å oppnå best mulig effekt.

Arbeidsdriften skal søkes drevet slik at alle innsatte får tilfredstillende sysselsetting. Arbeidsdriften skal søkes brakt på høyde med tilsvarende virksomhet i næringslivet forøvrig. Anstalten skal selv skaffe seg høvelige arbeidsoppgaver fra det offentlige eller private. Prisen skal være i samsvar med dem som gjelder i næringslivet for varer og ytelser av tilsvarende kvalitet.

Stortingsmelding nr. 27 (1997-1998):Kap.5 Fullbyrdingens innhold. 5.6.1.1 Arbeid. Sysselsetting er en verdi i seg selv ved at domfelte er til nytte og får muligheter til aktivitet og utfoldelse. Et arbeidsfellesskap åpner for samvær med andre, noe som kan være personlig stimulerende og føre til menneskelig kontakt og vennskap, og kan gi domfelte kunnskaper og erfaringer. Sysselsettingen i fengslene ivaretar det såkalte normaliseringshensyn ved at innsatte jobber i den tid befolkningen forøvrig er i arbeid og får trening i en regelmessig livsførsel. Opplæring og arbeidstrening vektlegges som med utgangspunkt i den enkelte domfeltes evner og forutsetninger, gir kvalifikasjoner som er av betydning ved jobbsøking etter løslatelsen. Dette vil si større grad av yrkeskompetanse for å lette integreringen i det ordinære arbeidslivet.

Arbeidsdriftens overordnede mål:

Arbeidsdriften ivaretar innsattes behov for sysselsetting gjennom å tilby drift-, vedlikehold- og produksjonsarbeid og medvirker slik til at den enkelte kan bli pliktoppfyllende og samarbeidsvillige fremtidige arbeidstakere.

Satsingsområdene:

Arbeidsdriften er delt inn i følgende områder:

I. Drift og vedlikehold av bygninger inkl. vvs og el., samt utvendige grøntanlegg med veier og plasser.
II. Forpleining og vaskeri.
III. Produksjon i verksteder.

I. Drift og vedlikehold av bygninger inkl. vvs og el., samt utvendige grøntanlegg med veier og plasser.
Fengselets tomteområde er 280 da hvor ca 200 da er innenfor en 1200 m lang ringmur. Bebygd gulvareal som omfatter celler, boenheter, kontorer, skole, verksteder, kjøkken, vaskeri og kultur/idrettsbygg utgjør til sammen 15 500 m2 . Det er et idrettsanlegg med en fotballbane 60x100m og en 400 m løpebane.
FDV avdelingen har ansvar for den daglige og periodiske drift samt vedlikeholdsarbeid. Dette omfatter orden og renhold samt opprettholde en tilfredsstillende standard på bygningene med de tilhørende tekniske anlegg. I den grad det passer, er innsatte med og utfører deler av dette arbeid. Arbeidet blir da utført under ledelse/tilsyn av verksbetjenter.

II. Forpleining (kjøkken) og vaskeri.
Avdelingens oppgaver omfatter innkjøp av matvarer, produksjon av middag og distribusjon av drikke og tørrmat til de forskjellige avdelinger. Enkelte avdelinger lager middagen sin selv på boenheten og får råvarene fra kjøkkenet. Innsatte tar del i arbeidet på kjøkkenet under ledelse/tilsyn av verksbetjenter.

Vaskeriet har ansvar for vask av anstaltens tøy og innsattes tøy fra avd. A. Også her arbeider innsatte under ledelse/tilsyn av verksbetjent.På de andre avdelingene vasker innsatte selv sitt eget private tøy på avdelingen.

III. Produksjon i verksteder.
På hver avdeling er det verksted hvor det er tilrettelagt for sysselsetting av innsatte i arbeid under ledelse av verksbetjenter. Arbeidet består i produksjon av diverse produkter for salg til kunder; private og offentlige. Dette kan være enkeltbestillinger og mer langvarig kontraktsarbeid.

Lærebedrift: Verkstedene har nye og gode maskiner (CNC maskiner) og enkelte er godkjent som lærebedrifter. Innsatte har da mulighet for å inngå lærekontrakt med formål å ta fagbrev innen det enkelte fagområdet. Disse fagområdene er kjøkken, plate-/sveis, maskin og snekker. Bestått fagprøve gir tittel fagarbeider.

© 1999 - 2014 Bergen fengsel