Aktiv kriminalomsorg - tryggere samfunn

Bergen fengsel, Robin Strand, Norphoto AS.
Bergen fengsel ble tatt i bruk høsten 1990, og erstattet da det gamle Bergen kretsfengsel som var lokalisert i Bergen sentrum. Bergen fengsel var det første fengselet i sitt slag, med spesiell arkitektonisk utforming. Helt fra starten av var det et sterkt fokus på at de små bofelleskapene gav god anledning for påvirknings og endringsarbeid med involvering fra tjenestemenn sin side. Siden åpningen i 1990 har fengselet blitt utvidet med to nye avdelinger. Vi har en total kapasitet på 258 innsatte, og er således ett av landets største fengsler.

Bergen fengsel legger vekt på at straffegjennomføringen skal innebœre sikkerhet og trygghet både for den enkelte ansatte, innsatte og for samfunnet generelt. For å oppnå god sikkerhet og trygghet under straffegjennomføring, er vi opptatt av dynamisk sikkerhet og ansattes tilstedevœrelse blant de innsatte. Fengselet er også kjent for å legge vekt på endrings- og påvirkningsarbeid, slik at den enkelte innsatte selv har god anledning til å legge tilrette for et liv uten kriminalitet ved løslatelsen.

Bergen fengsel sitt verdigrunnlag bygger på at vi tror at alle domfelte kan forandre sin adferd, og at endret måte å tenke på gir endret adferd. Vi er derfor opptatt av at vi som tilsatte skal vœre engasjert i vårt arbeid, og at vi må vœre i stadig utvikling for at vi til enhver tid skal kunne gjøre en best mulig jobb for samfunnet og den innsatte.

 

 

© 1999 - 2014 Bergen fengsel